หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2554 2555 2556 2557 2558 2559
> >>

ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การสร้างแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างคุณภาพงานบริการของผู้รับเหมาก่อสร้างต่างจังหวัดในโครงการก่อสร้าง
2. TIME-DEPENDENT BEHAVIOR OF MAHA SARAKHAM SALT UNDER TRUE TRIAXIAL STRESS STATE
3. การเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างใบพัด 2 และ 3 ครีบของเครื่องสูบน้ำแบบไหลตามแนวแกนโดยเทคนิคเพลาสกรู
4. ระบบช่วยเหลือการจัดทำข้อกำหนดของวัสดุท่อ
5. การบริหารความเสี่ยงของงานบริการหลังการขายของระบบอัดอากาศ

ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ผลของเส้นใย PVA ต่อการขยายตัวของหินปูนจาก ASR
2. แรงจูงใจและอุปสรรคของการก่อสร้างอาคารเขียวในประเทศไทย
3. FIRED-CLAY BRICKS PRODUCED FROM HIGH COAL-BIOMASS ASH CONTENTS
4. โครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการสึกหรอของโลหะเชื่อมพอกแข็งบนผิวเหล็กหล่อเทา FC25

ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. พฤติกรรมของชั้นพื้นทางเมื่อเสริมแรงด้วยตาข่ายเสริมแรง
2. VERIFICATIONS OF EMPIRICAL METHOD AND NUMERICAL SIMULATION USING PHYSICAL MODEL FOR SUBSIDENCE PREDICTION OF MAHA SARAKHAM FORMATION
3. USE OF PALM FIBER AS A REINFORCED FIBRE FOR IMPROVING THE BENDING STRENGTH OF LIGHTWEIGHT FOAM CONCRETE
4. อิทธิพลของตัวแปรการกัดต่อรูปร่างเศษกัดและการสึกหรอของคมตัดในการกัดผิวหน้าโลหะเชื่อมพอกแข็งบนผิวเหล็กกล้า JIS-S50C

ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
2. การวิเคราะห์แรงในโครงสร้างรับแรงดึงของหลังคาสนามบางกอกอารีนา
3. PREDICTION OF TIME-DEPENDENT STRENGTHS OF SALT PILLARS USING STRAIN ENERGY PRINCIPLE
4. การศึกษาประสิทธิภาพระบบผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวลเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านความร้อนในเตาเผาเซรามิก


<< <
2554 2555 2556 2557 2558 2559
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT