หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2562 2563 2564 2565 2566 2567
> >>

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การทำแผนที่การใช้ที่ดินด้วยภาษา R และการเรียนรู้ของเครื่องจักร
2. ปัจจัยความสำเร็จของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าประเภทรางขนาดใหญ่
3. การรีไซเคิลดินปนเปื้อนสนิมเหล็กเพื่อผลิตกระเบื้องเซรามิก
4. การเปรียบเทียบวิธีการปรับแก้ค่าอคติของข้อมูลปริมาณฝนจากผลิตภัณฑ์จีเอสแมพกับข้อมูลปริมาณฝนจากสถานีวัดปริมาณฝนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
5. SEISMIC SITE CLASSIFICATION OF NAN CITY, NORTHERN THAILAND
6. การผลิตแบบจำลองระดับท้องน้ำจากภาพถ่ายดาวเทียมกรณีศึกษาท่าเรือน้ำลึก นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
7. การวิเคราะห์หาค่าน้ำหนักความสำคัญสัมพัทธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพแรงงานในโครงการก่อสร้าง


<< <
2562 2563 2564 2565 2566 2567
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT