หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2550 2551 2552 2553 2554 2555
> >>

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การแจกแจงความน่าจะเป็นของฝนรายวันสูงสุดในประเทศไทย ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล
2. ผลกระทบของขนาดผงหินปูนต่อสมบัติของมอร์ต้าร์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสม และเถ้าแกลบ บุรฉัตร ฉัตรวีระ
3. ผลกระทบของผงแคลเซียมคาร์บอเนตต่อกำลังอัดของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มอร์ต้าร์ ผสมเถ้าแกลบจากโรงไฟฟ้า บุรฉัตร ฉัตรวีระ
4. การวิเคราะห์หาระยะเวลาลอยตัวของงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำกัน ฐานะ ปัญโญวัฒน์กูล
5. The Capacity of Improved Pile Foundation with various sheet pile lengths on Sand under Vertical and Horizontal Loading
6. การใช้ประโยชน์ของเถ้าก้นเตาบดละเอียดในคอนกรีตสมรรถนะสูง เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
7. กระบวนการเชิงวัฒนธรรมแบบฝูงผึ้งสำหรับการแก้ปัญหาการไหลของกำลังไฟฟ้า เหมาะที่สุด ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์
8. การลดแรงเสียดทานในการไหลผ่านท่อ หลักการพื้นฐาน และแนวทางประยุกต์ใช้ ในประเทศไทย
9. การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มเข้มข้น พัชรี ภัทรธาดาเกียรติ
10. การวางแผนการประกอบขั้นสุดท้ายรายเดือนของการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ สิริลักษณ์ พิชญอนันต์กุล
11. การลดข้อบกพร่องในกระบวนการเชื่อมโครงเบาะรถยนต์ อนุชา กิจสุทธิพงศ์
12. การเลือกวัตถุดิบและการจัดสรรการผลิตสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์ จารุตม์ อักษร

ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. แบบจำลองวัดระดับความยากในการข้ามถนนบริเวณทางแยก โดยศึกษาจากการรับรู้ของผู้เดินเท้า ชิติภัทธ์ อินทรวิมลเมธา
2. การวิเคราะห์และออกแบบเสาเข็มดินซีเมนต์ระบบกำแพงกันดิน อาคารจอดรถอิมแพ็คอารีน่าเมืองทองธานี วรรณสิริ พันธ์อุไร
3. Procedure to Develop a Guideline for Quality Visual Inspection of Housing Construction Projects ณัฐพล ดำกลิ่น
4. การศึกษาความสามารถการดูดซับโลหะหนักโดยดินมุกดาหารในห้องปฏิบัติการ พงศกร พรรณรัตนศิลป์
5. การออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเหมาะสม ด้วยฮิลไคลมิงอัลกอริทึม อัศนัย ทาเภา
6. ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างร้านสะดวกซื้อ กรรณทิมา รัตนภูมิ
7. การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุชีวภาพเชิงประกอบไฮดรอกซีแอปาไทต์–อะลูมินา สุขเกษม กังวานตระกูล
8. Work load evaluation of the school bag carrying of primary students สุธาริน สุวรรณโห
9. Biological Characteristics of Bangkok Domestic Wastewater Treatment มณีรัตน์ ติรนันทกุล
10. Physical Characteristics of Bangkok Domestic Wastewater Treatment มณีรัตน์ ติรนันทกุล

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. แบบจำลองวัดระดับความยากในการข้ามถนนบริเวณทางแยกโดยศึกษาจากการรับรู้ของผู้เดินเท้า
2. การวิเคราะห์และออกแบบเสาเข็มดินซีเมนต์ระบบกำแพงกันดินอาคารจอดรถอิมแพ็คอารีน่าเมืองทองธานี
3. Procedure to Develop a Guideline for Quality Visual Inspection of Housing Construction Projects
4. การศึกษาความสามารถการดูดซับโลหะหนักโดยดินมุกดาหารในห้องปฏิบัติการ
5. การออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเหมาะสมด้วยฮิลไคลมิงอัลกอริทึม
6. ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างร้านสะดวกซื้อ
7. การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุชีวภาพเชิงประกอบไฮดรอกซีแอปาไทต์–อะลูมินา
8. Work load evaluation of the school bag carrying of primary students
9. Biological Characteristics of Bangkok Domestic Wastewater Treatment
10. Physical Characteristics of Bangkok Domestic Wastewater Treatment

ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การจัดทำบัญชีน้ำของลุ่มน้ำเพชรบุรีเพื่อการวางแผนการจัดการน้ำ
2. Shear strength of fracture under true triaxail stresses
3. Effect of limestone powder on the properties of self-consolidating concrete mixed with rice husk ash
4. The Role of CMC to Increase the Surface Area of TiO2
5. การประยุกต์ใช้ตัวแบบการพยากรณ์โดยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
6. การลดจำนวนชิ้นงานผลิตซ้ำในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยวิธีซิกซ์ ซิกม่า
7. การตัดสินใจระดับยุทธวิธีเพื่อเพิ่มผลิตผลในสายการประกอบหัวอ่านเขียนของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
8. การประยุกต์อัลกอริทัมของวิธีเลียนแบบการอบอ่อนและวิธีเลียนแบบการเควนชิ่งสำหรับปัญหาพีมีเดียน
9. อิทธิพลของปัจจัยในการกลึงปอกต่อความขรุขระของผิวอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง


<< <
2550 2551 2552 2553 2554 2555
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT