หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2551 2552 2553 2554 2555 2556
> >>

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การศึกษาการสูญเสียน้ำจากการระเหยของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในประเทศไทย
2. การศึกษาการสูญเสียน้ำจากการระเหยของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
3. ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ชนิดอากาศร้อนไหลลงแบบกะทัดรัด
4. หัวพ่นไฟวัสดุพรุนเชื้อเพลิงแก๊สแอลพีจีที่ใช้อะลูมินา-คอร์ดิไรท์เม็ดกลมเป็นวัสดุพรุนแบบเม็ดกลมอัดแน่น
5. การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในธุรกิจการผลิตกระดาษ
6. การปรับปรุงระบบการคงคลังอะไหล่สำหรับเครื่องจักรการผลิต
7. การปรับปรุงกระบวนการทดสอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเพื่อลดข้อบกพร่องประเภทการอ่าน/เขียนสัญญาณบกพร่องของหัวอ่าน/เขียน
8. การประเมินตำแหน่งท่าเรือศูนย์กลางที่เหมาะสมด้วยวิธีการโปรแกรมจำนวนเต็มแบบผสม : กรณีศึกษา ท่าเรือปากบาราและท่าเรือหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. Development of Three-Ring Compaction and Direct Shear Test Mold for Soils with Oversized Particles Piyawan Sonsakul and Kittitep Fuenkajorn
2. ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรต่อคุณภาพนํ้าคลองแสนแสบและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
3. การเปรียบเทียบกฎลำดับความสำคัญแบบฮิวริสติกสำหรับการวางแผนโครงการที่มีทรัพยากรจำกัด
4. แนวทางในการเลือกสารทำความเย็นทดแทน
5. การส่งเสริมการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวของหัวพ่นไฟวัสดุพรุนโดยใช้วัสดุพรุนตัวแผ่รังสี
6. การกำหนดมิติของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า
7. Impact of sludge composition on membrane fouling contributions under different filtration modes
8. Role of microbial concentration on membrane fouling under different flux operations

ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การปรับปรุงหินคลุกด้อยคุณภาพเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุงานทาง
2. Use of high volume, untreated bagasse ash as a fine aggregate substitute for preparing self-compacting concrete
3. Microwave-assisted Curing of Cellular Lightweight Concrete A Preliminary Study
4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับโหลดไม่เชิงเส้นและโหลดเชิงเส้น
5. การศึกษาอิทธิพลของรูปทรงดรอว์บีดที่มีผลต่อการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยรูปทรงชิ้นงานไม่สมมาตร
6. การเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องสูบแบบไหลตามแนวแกนที่มีและไม่มีเพลาสกรู
7. การพัฒนาวัสดุกำบังรังสีแกมมาระดับพลังงานต่ำที่มีความยืดหยุ่นที่ประกอบด้วยยางพาราธรรมชาติ ยางสังเคราะห์เอสบีอาร์ และบิสมัท
8. พฤติกรรมความต้านทานต่อแรงสัมผัสของการเจียระไนเครื่องมือตัดโดยใช้เครื่องทดสอบอเนกประสงค์

ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. Application of nonlinear link in strut and tie model for joint planar expansion
2. การบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขมหลวงจังหวัดลำปางโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. สมบัติของคอนกรีตชนิดอัดแน่นตัวได้ผสมเถ้าแกลบไม่บดปริมาณสูง
4. การปรับปรุงการวิเคราะห์ฝนออกแบบของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
5. อิทธิพลของการบ่มเร่งด้วยพลังงานไมโครเวฟที่มีต่อกำลังอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เถ้าลอย
6. Mobile and Modular Data Center
7. การวิเคราะห์การใช้งานและความสูญเสียทางไฟฟ้าของระบบยูพีเอส
8. แนวทางการประเมินขีดความสามารถของอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศไทย
9. อิทธิพลของการเอียงเครื่องมือเชื่อมเสียดทานแบบกวนต่ออลูมิเนียม 6063 และอลูมิเนียม 7075


<< <
2551 2552 2553 2554 2555 2556
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT