หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2549 2550 2551 2552 2553 2554
> >>

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การดูดซับโลหะหนักของดินลมหอบสีแดง พงศกร พรรณรัตนศิลป์
2. Development of Combined Loading Apparatus for Physical Modeling พงศกร พรรณรัตนศิลป์
3. การกำบังคลื่นของพื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารแห่งใหม่ บนเกาะกูด จังหวัดตราด เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช
4. การเปรียบเทียบแรงภายในของสะพานช่วงเดี่ยว เนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกไทยกับน้ำหนักทางหลวงตามมาตรฐาน AASHTO สุนิติ สุภาพ
5. ตัวขับเคลื่อนแบบเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่ง สำหรับมอเตอร์สปินเดิลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สุรพงศ์ สุวรรณกวิน
6. การประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในเทคโนโลยีการอบแห้ง อนิรุตต์ มัทธุจักร์
7. The Development of a Low Cost Instrument for Temperature and Relative Humidity Measurement พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์
8. หัวพ่นไฟวัสดุพรุนชนิดเซรามิกซ์โดยใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง บัณฑิต กฤตาคม
9. การวิเคราะห์อุปสงค์การใช้น้ำประปาเพื่อการลงทุนของการประปาส่วนภูมิภาค ธนพล มหานุกูล
10. การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตของโรงงานเป่าพลาสติก วสวัตติ์ บุญปรีชา

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. อิทธิพลของปริมาณดินเหนียวต่อการดูดซับโลหะหนัก พงศกร พรรณรัตนศิลป์
2. Effect of Ternary Cementitious System on Microstructure and Strength Behaviors of Concrete สุวิมล สัจจวานิชย์
3. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
4. วิธีดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลูชันสำหรับแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัด และการปลดปล่อยก๊าซมลพิษ ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์
5. การเปรียบเทียบค่าสนามแม่เหล็กจากการจัดเรียงตัวนำของสายส่งกำลังไฟฟ้า 115 kV ที่มีผลต่อมนุษย์ด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์ อานนท์ อิศรมงคลรักษ์
6. การควบคุมเวลาและต้นทุนของกระบวนการไหลของสินค้าออกจากคลังสินค้า สราวุธ เดชอินทรนารักษ์
7. การลดเวลาในการปรับตั้งลูกอัดสำหรับการผลิตไม้ฝาสังเคราะห์ โกสินทร์ เจริญวรเกียรติ
8. การลดของเสียคอยล์เย็นโดยการประยุต์ใช้แนวทางของซิกซ์ ซิกมา DMAIC ปวีณ์สุดา ปานอำไพ
9. การลดรอบเวลาการผลิตของกระบวนการประกอบแผงวงจรกล่องแปลงสัญญาณ ภายนอกอาคาร ในสถานีงานผ่านคลื่นน้ำตะกั่ว ปถมพล พิกุลทอง
10. การพัฒนาระบบวางแผนผลิตวัสดุก่อสร้าง ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ
11. การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตลวดเชื่อมไฟฟ้า ศักดา วิริยะภาพ

ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ผลกระทบของวิธีการบ่มและอัตราส่วนความสูงต่อความหนาต่อกำลังอัด ของปริซึมบล็อกประสาน กริสน์ ชัยมูล
2. การวิเคราะห์เพื่อการออกแบบการเสริมความมั่นคงของคันดินทางรถไฟ วรรณสิริ พันธ์อุไร
3. Effects of Temperature on Strengths of Rock Salt เดโช เผือกภูมิ
4. การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงถักเหล็กในระนาบโดยวิธีฮิวริสติก สุนิสสา ทองศรี
5. คุณลักษณะของชั้นดินบริเวณที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการตรวจวัดคลื่นขนาดเล็กบนผิวดิน นคร ภู่วโรดม
6. การศึกษาการจัดสรรน้ำของระบบอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกงด้วย MIKE BASIN MODEL ภัทรประภา มณีโชติ
7. การศึกษาประสิทธิผลของเครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนหน้าตัดแบนชนิดสั่นวงรอบ วสันต์ ศรีเมือง
8. การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการติดไดในการผลิตวงจรรวม ธนรัตน์ สมบูรณ์
9. การปรับปรุงกระบวนการรับรองชิ้นส่วนการผลิต สมยศ กาญจนจิตกร
10. การลดปริมาณอนุภาคเปียร์โซอิเล็กทริคทรานส์ดิวเซอร์ที่หลุดออกมา จากแขนจับหัวอ่านเขียน นันท์ชญาน์ จารัตน์
11. การลดของเสียชิ้นส่วนอะไหล่ประตูยานยนต์ ชลาธาร รัตนพานิช
12. Critical Flux Evaluation Based on Flux Cycling and Flux Stepping Methods มณีรัตน์ ติรนันทกุล
13. การประเมินปัจจัยการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถจักรยานยนต์ ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล

ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. A Study of the Coefficients of Thermal Expansion of Paste, Mortar and Concrete Sappakit Amonamarittakul
2. ความคาดหวังในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อวิศวกรโยธาจบใหม่ ในมุมมองของผู้ประกอบการ วสันต์ ธีระเจตกูล
3. Corrosion of different types of steel in atmospheric and tidal marine environment of Thailand Prasong Permsuwan1
4. Effect of bottom ash and mineral admixtures on the curing sensitivity of concrete Kinaanath Hussain1
5. กำลังอัดและการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ร่วมกับ เถ้าถ่านหินเป็นวัสดุประสาน วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
6. Loading Rate Effects on Compressive Strength of Maha Sarakham Salt กิตติเทพ เฟื่องขจร
7. การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องปรับอากาศโดยใช้สารดูดความชื้นร่วมกับ ยอด สุขะมงคล
8. การวิเคราะห์การลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าด้วยวิธีการพยากรณ์ อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย
9. การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระบบควบคุมการผลิตแบบผสมระหว่างแบบผลักและแบบดึง เจษฎา คูณมี
10. การลดของเสียในกระบวนการผลิตฟิล์มพลาสติกบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว สุกานดา พรมเทพ
11. การบริหารความเสี่ยงของการเปลี่ยนลวดทองเป็นลวดทองแดง ในกระบวนการเชื่อมลวดวงจรไฟฟ้า กลมชนก ศรุติไพศาล
12. การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการเคลือบด้วยไฟฟ้าเคมีของการผลิตวงจรไฟฟ้ารวม วิลันดา เริงโรจน์สรากุล
13. การวิเคราะห์สภาวะการดำเนินงานและการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม วรณี แพ่งจันทึก
14. Influence of aeration and biomass on critical flux ดร.มณีรัตน์ ติรนันทกุล


<< <
2549 2550 2551 2552 2553 2554
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT