หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2552 2553 2554 2555 2556 2557
> >>

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การวิเคราะห์ความเร็วเฉลี่ยแบบระยะทางของรถโดยสารประจำทางบนถนนสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร
2. การจำลองสภาพอุทกวิทยาของระบบปากแม่น้ำ กรณีศึกษาแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
3. PORE PRESSURE EFFECT ON COMPRESSIVE STRENGTH OF LOW POROSITY ROCKS
4. ผลกระทบของการไบโอลิชชิงโลหะหนักที่มีต่อธาตุอาหารในสลัดจ์น้ำเสียชุมชน
5. SELF-COMPACTING CONCRETE CONTAINING UNTREATED-MIXED FLY ASH AND RICE HUSK ASH, PART I: FRESH CONCRETE CHARACTERISTICS
6. การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในนาข้าวเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน
7. แนวทางการเสริมกำลังสะพานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อในที่เพื่อรองรับรถบรรทุกไทย
8. STUDY OF DAMAGE IN SPUR GEAR USING ACOUSTIC EMISSION SIGNAL ANALYSIS
9. ระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็ก: เทคโนโลยีที่กำลังจะมาแทนระบบอัดไอ
10. การควบคุมความชื้นในการปรับอากาศโดยก๊าซร้อนจากคอนเดนเซอร์
11. การศึกษาเปรียบเทียบวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและชลบุรี

ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. อิทธิพลของคุณสมบัติดินต่อการซับและการกระจายตัวของทองแดงจากน้ำชะละลายสลัดจ์น้ำเสียชุมชนในดิน
2. SELF-COMPACTING CONCRETE CONTAINING UNTREATED-MIXED FLY ASH AND RICE HUSK ASH, PART II: HARDENED CONCRETE CHARACTERISTICS
3. การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเหมาะสมโดยอัลกอริทึมจำลองการอบเหนียว
4. ศักยภาพเชิงกลศาสตร์และเชิงชลศาสตร์ของส่วนผสมตะกอนดินกับซีเมนต์อุดในรอยแตกของหิน
5. การระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
6. การประเมินความเสี่ยงสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน
7. การกำหนดลักษณะของสีน้ำทิ้งโดยใช้ระบบค่าสีมันเซลล์ : กรณีศึกษาโรงงานย้อมผ้า
8. การเผาไหม้น้ำมันไบโอดีเซลในหัวพ่นไฟวัสดุพรุนชนิดเม็ดกลมอัดแน่นที่มีโครงสร้างแบบเนื้อเดียวและกึ่งเนื้อเดียว

ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. อิทธิพลแบบจำลองความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินต่อคลื่นแผ่นดินไหวบริเวณที่ตั้ง
2. EXPERIMENTAL ASSESSMENT ON BOREHOLE SEALING PERFORMANCE OF SLUDGE-MIXED CEMENT GROUT IN ROCK SALT
3. พฤติกรรมของแบบจำลองฐานรากตื้นบนดินเหนียวที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเข็มพืดภายใต้แรงกระทำเยื้องศูนย์
4. ระบบระบายความร้อนแบบทรานสไปเรชั่นในวัสดุพรุนโฟมเซลล์เปิดชนิด Ni-Cr ที่มีค่า PPI เท่ากับ 8.5
5. การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของซัพพลายเออร์ด้วยเทคนิค Data Envelopment Analysis (DEA): กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมนม
6. การลดของเสียจากปัญหาเย็บระเบิดในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์
7. การประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชุดแต่งรถยนต์
8. การสร้างรูปแบบการถ่ายทอดความรู้สำหรับช่างเชื่อมในการผลิตแท็งก์บรรจุวัตถุอันตราย
9. STUDY THE THERMAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF COMPOSITE PHASE CHANGE MATERIALS (PCMS) PRODUCED BY VACUUM IMPREGNATION PROCESS
10. การพัฒนาระบบวัดค่าเผาไหม้แท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วของเครื่อง ปปว.-1/1

ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การวิเคราะห์ผลตอบสนองต่อแผ่นดินไหวโดยวิธีการประมาณเพื่อตรวจสอบการใช้งานของอาคาร
2. COMPRESSIVE STRENGTH AND SULFATE RESISTANCE OF SELF-COMPACTING CONCRETE INCORPORATING AS-RECEIVED RICE HUSK ASH AND LIMESTONE POWDER
3. SHEAR STRENGTHENING OF RC DEEP BEAMS USING GLASS CHOPPED STRAND MAT (GCSM)
4. การหาค่าแรงในโครงสร้างรับแรงดึงของหลังคาสนามบางกอกอารีนาระหว่างการก่อสร้าง
5. การศึกษาการรุกล้ำความเค็มและมาตรการควบคุมความเค็มในแม่น้ำท่าจีน
6. การหาลักษณะสมบัติความเร็วรถไฟเหมาะที่สุดของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนโดยใช้วิธีดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลูชัน
7. การวิเคราะห์ระบบการวัด: กรณีศึกษาโรงงานผลิตกล้องและซูมเลนส์
8. การคัดเลือกซัพพลายเออร์บนพื้นฐานแนวคิดแห่งความยั่งยืนด้วยวิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ฟัซซี่
9. การพัฒนาเครื่องสำรวจรังสีที่ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน


<< <
2552 2553 2554 2555 2556 2557
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT