หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2555 2556 2557 2558 2559 2560
> >>

ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ประสิทธิภาพของผิวทางพอรัสแอสฟัลต์ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยสารผสมเพิ่ม TAFPACK-SUPER
2. SEALING OF SALT AND POTASH MINE USING SUGARCANE BAGASSE ASH MIXTURE
3. วิเคราะห์เก็บพลังงานไฟฟ้า
4. อิทธิพลกระแสเชื่อมต้านทานจุดต่อสมบัติของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมผสมและเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี

ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นสัมพัทธ์ของทรายกับสัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้างในสภาวะสมดุล
2. Effects of Backfill Compositions on Integrity of Underground Salt and Potash Mines
3. Simulation study on the effect of internal pressure in ISRCTs compared with fluid mandrel drawing method
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดฟอสฟอรัสโดยใช้แหล่งคาร์บอนที่ต่างกัน

ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. TIME-DEPENDENT TENSILE STRENGTHS OF ROCK SALT AS AFFECTED BY CARNALLITE CONTENTS
2. กราฟสเปกตรัมผลตอบสนองที่สร้างจากผลเจาะสารวจดินในจังหวัดพะเยา
3. การศึกษาการกัดกร่อนของเหล็กกล้าผสมต่ำในบรรยากาศจำลองของชายฝั่งทะเล
4. การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ฯ
5. การประมาณค่าพารามิเตอร์จลนศาสตร์ของจุลินทรีย์ในกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ด้วยวิธีวัดการหายใจ

ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. Time-Dependent Tensile Strength of Maha Sarakham Salt
2. การศึกษาสมบัติของวัสดุควบคุมกำลังต่ำที่ผสมด้วยเถ้าลอยเพื่อใช้เป็นวัสดุพื้นทาง
3. การศึกษาความไม่สมดุลแรงดันไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
4. การพัฒนาเครื่องจำลองการจัดเก็บอัตโนมัติด้วยวิธีการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
5. สมบัติการนำความร้อนและสมบัติทางกลของพอลิโพรพิลีนโบรอนไนไตรด์ซิลิกอนคาร์ไบด์คอมโพสิต
6. การหาค่าตัวแปรการเชื่อมเสียดทานกวนแบบจุดรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมและเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี


<< <
2555 2556 2557 2558 2559 2560
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT