หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2553 2554 2555 2556 2557 2558
> >>

ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งภายในประเทศเพื่อการส่งออกมะม่วง
2. LABORATORY PERFORMANCE ASSESSMENT OF CONSOLIDATED CRUSHED SALT FOR BACKFILL MATERIAL IN POTASH MINE OPENINGS
3. FINITE ELEMENT MODELING OF NON-DUCTILE REINFORCED CONCRETE COLUMNS
4. MAPPING ABANDONED LANDFILL SITE USING ELECTRICAL RESISTIVITY IMAGING: A CASE STUDY IN BANGKOK, THAILAND
5. การศึกษาปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานที่เกิดขึ้นซ้ำๆ และเสนอมาตรการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุกบนฐานผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันนอกชายฝั่ง
6. การเปรียบเทียบผลของสนามไฟฟ้าบริเวณผิวลูกถ้วยแขวนแบบ 52-2 เมื่ออยู่ในสภาวะปนเปื้อนด้วยระเบียบวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์
7. การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของบ้านอยู่อาศัย
8. การประเมินสมรรถนะการใช้นิ้วมือและปากกาดิจิตอลบนแท็บเลตของเด็กนักเรียนตามกฎของฟิตส์และกฎของสเตียริง
9. การพัฒนาโปรแกรมวัดสัดส่วนร่างกายบนแท็บเล็ต
10. จลนพลศาสตร์การอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟของสาหร่ายเตา

ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. DETERMINATION OF SAFE WITHDRAWAL RATES OF COMPRESSED-AIR ENERGY STORAGE IN SALT CAVERNS
2. การปฏิบัติการระบบอ่างเก็บน้ำ-สถานะน้ำต้นทุนและความต้องการน้ำ-พลังงานไฟฟ้าในลุ่มน้ำแม่กลองปัจจุบัน
3. Applying Data Envelopment Analysis to Safety Performance Evaluation in Construction Projects
4. การศึกษาการใช้การจำลองข้อมูลอาคารในขั้นตอนการทำแบบก่อสร้าง
5. EFFECTS OF STRESS PATH ON BIAXIAL STRENGTHS OF SANDSTONES
6. การพัฒนาแบบจำลองโหลดด้วยระบบมัลติเอเจนท์โดยใช้ตัวกรองคาลมาน
7. การพัฒนาและควบคุมเมตริกคอนเวอร์เตอร์ป้อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำสำหรับแหล่งพลังงานหมุนเวียน
8. ผลกระทบในการปรับปรุงสภาพการทำงานในสภาวะเร่งทำงานต่อผลิตภาพและความปลอดภัยกรณีศึกษาการยกสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ด้วยแรงคน
9. เทคนิคความสัมพันธ์ถดถอยแบบย้อนกลับในออกแบบแผนภูมิควบคุมเพื่อการยอมรับเชิงเดี่ยวในการเฝ้าระวังเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งชิ้นงาน
10. การพัฒนาระบบการวินิจฉัยข้อขัดข้องสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ผลจากคุณลักษณะของชั้นดินบริเวณที่ตั้งต่อการสั่นสะเทือนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากแผ่นดินไหววันที่ 5 พฤษภาคม 2557
2. ถอดบทเรียนแผ่นดินไหว จ.เชียงราย 5 พฤษภาคม 2557 เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวในอนาคต
3. INFLUENCE OF MICROWAVE ENERGY AND REINFORCING STEEL EMBEDDED ON THE CHARACTERISTICS OF CEMENT PASTES WITH VARYING WATER-CEMENT RATIOS
4. การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำแบบไหลตามแนวแกนด้วยเพลาสกรูและเคลือบผิว
5. โปรแกรมชีวกลศาสตร์ในภาวะสถิตแบบ 2 มิติโดยใช้แท็บเล็ต
6. บทความเรื่องการปรับปรุงการบริหารคลังพัสดุสำหรับหน่วยบริการซ่อมรถฟอร์กลิฟต์
7. การวางแผนการผลิตสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความต้องการสินค้าไม่แน่นอน
8. การปรับปรุงกระบวนการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต โดยแนวคิดของการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา โรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
9. วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายในประเทศไทย
10. การจัดลำดับเทคโนโลยีของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูลาร์สำหรับประเทศไทย

ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. LABORATORY ASSESSMENT OF COMPRESSIVE STRENGTH OF JOINTED ROCKS UNDER CONFINEMENTS
2. PROPERTIES OF SELF-COMPACTING MORTAR MADE WITH BINARY AND TERNARY CEMENTITIOUS BLENDS OF UNTREATED RICE HUSK ASH AND SILICA FUME
3. การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงดัดของคานสะพานรูปกล่องชิ้นส่วนสำเร็จโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
4. การสร้างแผนงานอัตโนมัติของโครงการโดยใช้วิธี CONSTRAINT SATISFACTION PROBLEM
5. THE SKIN FRICTION OF LARGE BORED PILE IN COHESIONLESS SOIL
6. การออกแบบผังโรงงานและการจัดการความปลอดภัยของโรงงานผลิตประตูม้วน
7. การศึกษาข้อจำกัดของระดับความชื้นสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
8. การวิเคราะห์พื้นที่กันชนของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ไอระเหย
9. การพัฒนาโปรแกรมช่วยเหลือการจัดทำนัด และการส่งรายงานของแผนกผู้ป่วยนอก


<< <
2553 2554 2555 2556 2557 2558
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT