หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2548 2549 2550 2551 2552 2553
> >>

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การทดสอบหาจุดรั่วในระบบท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีทดสอบเป็นขั้นตอนแบบวิธีปิดและเปิด ศราวุฒิ ก๋องใจ
2. การประเมินประสิทธิภาพของคานไม้ยางพาราประกอบลามิเนตเสริมกำลังด้วย วรพจน์ ประชาเสรี
3. Experimental Investigation of Reinforced Concrete Beams Strengthened by Skeleton Steel and Ferrocement Cover อมร พิมานมาศ
4. กรณีศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตและติดตั้งผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ รุ่งโรจน์ ศรีวิเชียร
5. ตารางการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จที่เหมาะสมที่สุด โดยเจเนติกอัลกอริทึม ลัดดา ตันวาณิชกุล
6. การวิเคราะห์วงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบขนาน และแบบผสมขนานอนุกรม เนื้อเพชร สาระศิริ
7. วงจรกรองกระแสฮาร์มอนิกส์ลำดับศูนย์สำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟสสี่สาย ชัชวาลย์ เยรบุตร
8. Fault Location Algorithm and Development the Automated Fault Location System ชูวงศ์ วัฒนศักดิ์ภูบาล
9. การศึกษาการประหยัดพลังงานในรถโดยสารประจำทาง โดยการเปลี่ยนเครื่องยนต์และชนิดเชื้อเพลิง อภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ
10. ผลของพีเอชต่อการลดซัลเฟตในระบบยูเอเอสบีสำหรับการบำบัดน้ำเสียน้ำยางข้น กนกกาญจน์ กาญจนวัฒน์
11. ผลของความลาดชันความเร็วต่อการบำบัดน้ำเสียยางข้นโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์ ณัฐกานต์ กาญจนวัฒน์
12. ผลของจำนวนแผ่นกั้นที่มีต่อการบำบัดน้ำเสียโรงงานยางข้นโดยใช้ระบบเอบีอาร์ นิรมล กรีอารีย์
13. การกำจัดสารอินทรีย์ และสีด้วยกระบวนการเฟนตัน และกระบวนการสร้างตะกอน ในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อม วีระนุช บุญรุ่ง

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. อิทธิพลของชนิดปริซึมต่อการประเมินกำลังอัดของวัสดุก่อบล็อกประสาน กริสน์ ชัยมูล
2. กำลังอัดและพฤติกรรมของวัสดุก่อบล็อกประสานภายใต้แรงเยื้องศูนย์ กริสน์ ชัยมูล
3. ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการขยายตัวและปรากฏการณ์ของ ASR สุวิมล สัจจวาณิชย์
4. ศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแบบแม่น้ำไหลผ่าน ในลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย ชัยยุทธ ชิณนะราศรีfinal
5. ผลกระทบของการเลือกใช้วิธี CPM และ RSM ในการวางแผน ชัยยศ ลักษณะวิลัย
6. TRIGGERED-RAINFALL LANDSLIDE HAZARD PREDICTION Thaiyuenwong Mairaing
7. Direct Tension Tests of Intact Rocks Using Compression-to-Tension Load Converter กิตติเทพ เฟื่องขจริ
8. การกำจัดฮาร์มอนิกในระบบขับเคลื่อนกระแสสลับด้วยวิธีไฮบริด ศุภกร วิศวภัทรธนธร
9. วิธีการระบุเอกลักษณ์ฮาร์มอนิกด้วยวิธีการแปลงสเปซเวกเตอร์ ประกอบกับวิธีฟูริเยร์วินโดว์เลื่อน ชินพัฒน์ ชนะถาวรลักษณ์
10. การศึกษาพฤติกรรมความแข็งเครียดจากการเปลี่ยนรูปของเหล็กแผ่นรีดร้อน SAPH440 เมธี จิตวิริยนนท์
11. หัวพ่นไฟแบบวัสดุพรุนโดยใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง บัณฑิต กฤตาคม
12. พฤติกรรมการหล่อลื่นแบบเทอร์โมอิลาสโตไฮโดรไดนามิกด้วยสารหล่อลื่น แบบของไหลนิวโตเนี่ยน สุนทรี รัตภาสกร
13. Flight Control System Design Optimisation via Genetic Programming อนุชา รัตนภราดร
14. อิทธิพลของกรรมวิธีสเฟียรอยไดซิงสามลำดับต่อความสึกหรอของดอกสว่าน ในการเจาะเหล็กหล่อสีเทา สุภกิจ ขาวเนตร
15. เทคนิคการจัดระยะห่างช่องสัญญาณแบบ RAUS ในระบบส่งสัญญาณ DWDM วิศววิท ราชณรงค์

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การโก่งเดาะของคานเหล็กขึ้นรูปเย็นสำหรับโครงสร้างผนังบาง มณตรี เย็นเปี่ยม
2. Physical Model Simulations of Solar Thermal Energy Storage in Basaltic Rock Fills เดโช เผือกภูมิ
3. การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงสำหรับการควบคุมการตัดเหล็กรูปพรรณ ศรายุทธ มาลัย
4. ผลของการเติมของเสียอินทรีย์ที่มีต่อลักษณะการชะละลายจากดินที่ปนเปื้อนตะกั่ว ในระดับสูง ธิพา พานิช
5. อิทธิพลของมาตรการจัดการความต้องการเดินทางที่มีต่อความตั้งใจ เปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์
6. การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงต่อระยะเวลาก่อสร้างถนน วิศณุ ทรัพย์สมพล
7. อิทธิพลของน้ำต่อค่ากำลังรับน้ำหนักของฐานรากเข็มพืด พงศกร พรรณรัตนศิลป์
8. Prediction of Net Expansion of Expansive Concrete under Restraint รักติพงษ์ สหมิตรมงคล
9. การศึกษาคุณลักษณะของชั้นดินบริเวณที่ตั้งด้วยการตรวจวัดคลื่นขนาดเล็กที่ผิวดิน นคร ภู่วโรดม
10. Evaluation on use of half-cell potential for measuring corrosion potential Kitipoom Chansuriyasak
11. การศึกษาเปรียบเทียบการวางผังโรงงานด้วยวิธีการทางพันธุกรรมและวิธี Differential Evolution จุลศิริ เจริญภัณฑารักษ์
12. การลดความสูญเปล่าในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์ พิทยา ห้องใส
13. การศึกษาความรุนแรงของการระเบิดจากการเชื่อมโดยใช้แก๊ส อนิกูล สวนดอกไม้
14. การปรับปรุงกระบวนการขนส่งเพื่อลดต้นทุนของโรงงานชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ ฐิติพร อัครชัยศักดิ์
15. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ พีระพงษ์ ตั้งวันเจริญ
16. การนำของเสียประเภทฉลากมาใช้ประโยชน์ในการทำคอนกรีตบล็อกประสาน ปูพื้นโดยใช้ผงหินปูน นรารัชต์พร นวลสวรรค์

ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบต้นทุนในการจ้างเหมางานบำรุงปกติทางหลวง วิศณุ ทรัพย์สมพล
2. การวิเคราะห์กำลังการโก่งเดาะของเสาเหล็กขึ้นรูปเย็นที่มีหน้าตัดไม่ปกติ ภายใต้แรงอัดร่วมศูนย์โดยไฟไนต์อิลิเมนต์แบบไร้เชิงเส้น ชยานนท์ หรรษภิญโญ
3. คุณสมบัติด้านกำลังอัดและการหดตัวแบบแห้งของปูนฉาบที่ผสมเปลือกหอยบด ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
4. การวิเคราะห์ประสิทธิผลจากการจ้างภาคเอกชนในงานบำรุงปกติงานทาง วิศณุ ทรัพย์สมพล
5. การวิเคราะห์หาปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในงานก่อสร้างระบบป้องกันดินพัง พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
6. การประยุกต์ใช้วัสดุดูดกลืนเสียงเพื่อลดมลภาวะทางเสียง จากการจราจรใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
7. แบบจำลองประมาณปริมาณงานบำรุงปกติผิวทาง ปวโรธร ไชยเพ็ชร
8. พฤติกรรมด้านกำลังและการกัดเซาะของทรายปนดินเหนียว ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับขั้นการอิ่มตัวด้วยน้ำ กรณีศึกษาลาดดินที่ปกคลุมด้วยวัสดุใยธรรมชาติอภินิติ โชติส
9. การจัดสรรทรัพยากรแบบกลุ่มคนงานเฉพาะ และ การใช้คนงานร่วมกัน ในงานก่อสร้างที่มีรูปแบบซ้ำๆ กันอัครวิทย์สุวรรณจันทร์
10. The Development of Economy Mechanism for Low Frequency Vibration Isolation พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์


<< <
2548 2549 2550 2551 2552 2553
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT