หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2547 2548 2549 2550 2551 2552
> >>

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ค่าตัวคูณประสิทธิผลและปริมาณการใช้ที่เหมาะสมของเถ้าก้นเตาบดละเอียด ในงานคอนกรีต
2. Physical Model Simulation of Shallow Openings in Jointed Rock
3. Influence of Soil Models on Numerical Simulation of Geotechnical works in Bangkok subsoil
4. เสาเหล็กสี่เหลี่ยมหน้าตัดกลวงเติมคอนกรีตในรูภายใต้แรงกระทำวนซ้ำ
5. Innovative Tools for Highway Construction Quality Control
6. การยอมรับการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในกรุงเทพมหานคร
7. Effect of connection reinforcement details on performance of full scale precast concrete beam col
8. ศึกษาและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดฮาร์มอนิกของอาคารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
9. การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับกล้องจุลทัศน์แบบส่องกราดในอุโมงค์
10. การผลิตแผ่นยิปซัมที่มีส่วนผสมของเศษฝุ่นฝ้าย
11. Strategic Customer Relationship Management CRM of Professional Service Enterprises
12. จลนศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์การดูดซับน้ำเสียชุบโลหะโครเมียม VI โดยใช้ไคโตซานเชื่อมขวางเรซิน์

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ความคลาดเคลื่อนของแผนงานก่อสร้าง กรณีอัตราการทำงานไม่คงที่
2. การประยุกต์ Norm-Activation Theory และ The Theory of Planned Behavior เพื่อการอธิบาย
3. Use of Ground Black Rice Husk Ash for Improving Resistance of Mortars to Sulfates Attacks
4. เครื่องกรองทำความสะอาดน้ำมันไฮดรอลิกส์
5. การพัฒนากลไกแยกแรงสั่นสะเทือนความถี่ต่ำต้นแบบด้วยสปริงลม
6. การพัฒนาเครื่องมือทดลองต้นแบบระบบทำความเย็นแบบดูดกลืน แบบขั้นตอนเดียว
7. การศึกษาผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
8. ผลกระทบของไนโตรเจนในก๊าซปกคลุมอาร์กอนที่มีต่อปริมาณเดลต้าเฟอร์ไรท์ใน
9. การควบคุมการรานของเคลือบเซรามิก
10. ความเสี่ยงเชิงเสถียรภาพของการขุดเจาะเปิดหน้างานดินและหิน
11. ผลของอุณหภูมิการอบชุบแข็งและการอบคืนตัวต่อคุณสมบัติเชิงกล ของเหล็กกล้าชุบเคลือบนิกเกิล

ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ค่าตัวคูณประสิทธิผลและปริมาณการใช้ที่เหมาะสมของเถ้าก้นเตาบดละเอียด ในงานคอนกรีต
2. Physical Model Simulation of Shallow Openings in Jointed Rock
3. Influence of Soil Models on Numerical Simulation of Geotechnical works in Bangkok subsoil
4. เสาเหล็กสี่เหลี่ยมหน้าตัดกลวงเติมคอนกรีตในรูภายใต้แรงกระทำวนซ้ำ
5. Innovative Tools for Highway Construction Quality Control
6. การยอมรับการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในกรุงเทพมหานคร
7. Effect of connection reinforcement details on performance of full-scale precast concrete beam-column connection designed for gravity
8. ศึกษาและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดฮาร์มอนิกของอาคารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
9. การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับกล้องจุลทัศน์แบบส่องกราดในอุโมงค์
10. การผลิตแผ่นยิปซัมที่มีส่วนผสมของเศษฝุ่นฝ้าย
11. Strategic Customer Relationship Management CRM of Professional Service Enterprises
12. จลนศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์การดูดซับน้ำเสียชุบโลหะโครเมียม VI โดยใช้ไคโตซานเชื่อมขวางเรซิน

ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. Prediction of Long-Term Strength of Some Weak Rocks กิตติเทพ
2. การทำนายมลพิษทางอากาศจากทางพิเศษในกรุงเทพมหานคร ด้วยแบบจำลองเชิงสถิติ นิรันดร์
3. Modeling of RC column with lap splices strengthened by Fiber Reinforced Polymer FRP
4. แหล่งจ่ายกำลังดีซีสำหรับหลอดเทโทรดในเครื่องกำเนิดแสงสยาม วิเวก
5. การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมรอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 kV เผด็จ
6. แบบจำลองไฟสลับสำหรับควบคุมอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์ ผ่านแรงดันไฟตรงด้านเข้า ปราโมช
7. Polygonal-Acicular Ferrite/Pearlite Microstructure and Mechanical Properties of Microalloyed Low Carbon Cast Steels กัณวริช
8. Experimental performance of solar chimney window on school building วิทยา
9. การศึกษาลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานโซ่อุปทานใน ธนวัฒน์
10. การศึกษาชนิดของฟิล์มเคลือบแข็งและความแข็งแรงของวัสดุ คมกริช
11. การพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินและเลือกเครื่องจักร ณัฐสิทธิ์
12. การจัดทำดัชนีชี้วัดหลักโดยใช้เทคนิคการวัดผลเชิงดุลยภาพในโรงงานผลิตมอเตอร์ สมภพ
13. การวิเคราะห์กิจกรรม เพื่อจัดทำต้นทุนการผลิตในโรงงานผลิตมอเตอร์ นพดล
14. การลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานประเภทการฉีดขึ้นรูป สุธี
15. ที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ – ปัญหา 100 ล้าน ประเสริฐ


<< <
2547 2548 2549 2550 2551 2552
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT