หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2544 2545 2546 2547 2548 2549
> >>

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. A Survey of Thai Contractors Construction and Chaim Management
2. Chemistry, Mineralogy, and Geotechnical Properties of Bangkok Clayey Soils
3. Durability Design of Concrete Subjecting to Carbonation
4. Effects of Low Surface Tension Water Curing on Degree of Hydration
5. การหาตำแหน่งรอยแตกร้าวด้วยคลื่นอะคูสติกและระบบเครือข่ายประสาทเทียม
6. Bend Beam Method for Determining Fracture Properties of Concrete I Nonlinear Fracture Mechanices Model
7. ผลการอัดตัวของอนุภาคและอัตราการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานในมอร์ต้าร์ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียด
8. Combining Supply Chain Simulation and Optimization for Inventory Analysis in Agro-Food Industry

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

 
ลำดับ. หัวข้อ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. แบบจำลองกราฟการบดอัดและการประยุกต์ใช้
2. ผลของชนิดของดินและความชื้นในดินที่มีต่อการเคลื่อนที่ของฟีคัลโคลิฟอร์มในน้ำใต้ดิน
3. การใช้เครื่องมือตรวจวัดแรงดันน้ำแบบทำงานด้วยแก๊สในดินเหนียว
4. การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็มและไนโตรเจนสูงจากกิจกรรมสะพานปลาแบบกระบวนการยูเอเอสบีที่มีการเติมแบคทีเรียคัดสายพันธุ์
5. OperationalManufacturing Strategy in Service Operations A Case Study of SERVQUAL Model in Airline Company
6. จลนพลศาสตร์ของการกำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งจากกระบวนการย้อมผ้าในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน โดยใช้แร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์ในระบบถังกวน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2549

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. Modeling of Cohesive Cracks in the Element-Free Galerkin Method
2. การทดสอบในอุโมงค์ลมสำหรับแรงลมต่อป้ายโฆษณาที่มีอาคารข้างเคียง
3. Analysis and Assessment of Laboratory Strength Development in Cement Stabilized Coarse Grained Soils
4. สมรรถนะของมอร์ต้าร์ซีเมนต์ผสมเถ้าแกลบดำต่อการกัดกร่อนด้วยกรดไนตริกและอะซิติก
5. PROPOSED BASELINE TAXONOMY OF KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR DECISION MAKING
6. การผลิตน้ำตาลจากการย่อยสลายโมเลกุลของชานอ้อยโดยใช้กรดซัลฟูริก
7. การบำบัดน้ำเสียที่มีซัลเฟตและไนเตรทสูงโดยใช้ระบบยูเอเอสบี
8. แบบจำลองเชิงตัวเลข2มิติของการไหลของอากาศร้อนภายในท่อที่ผนังมีอุณหภูมิคงที่และมีการติดตั้งปล่อง


<< <
2544 2545 2546 2547 2548 2549
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT