หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2544 2545 2546 2547 2548 2549
> >>

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2546

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การศึกษาวิธีเพิ่มความสามารถทนไฟให้แก่พื้นคอนกรีตอัดแรง ดึงภายหลังชนิดยึดเหนี่ยว
2. Sizing Optimization of Structures by an Ant Colony Optimization Algorithm
3. Effects of Water-Reducing Admixtures on Initial Slump of Fresh Concrete
4. อิทธิพลของสารตัวเร่งปฏิกิริยาต่อคุณสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างของแร่แอนไฮไดร์ต
5. การตรวจสอบและแสดงค่าวัดที่ผิดพลาดในระบบไฟฟ้ากำลังโดยใช้วิธีการประมาณสถานะ
6. การพัฒนาเทคโนโลยีระบบทำความเย็นและปั๊มความร้อนแบบดูดซึม

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดเป็นวัสดุปอซโซลานในงานคอนกรีต
2. พล็อตความน่าจะเป็นแบบ GEV ของข้อมูลน้ำท่วมรายปีสูงสุดในประเทศไทย
3. A Study on Specific Heat of Paste Mortar and No-Fine Concrete Containing Fly Ash
4. การใช้เถ้าปาล์มน้ำมันและเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ในการทำคอนกรีตกำลังสูง
5. การวิเคราะห์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดเปียกแบบไหลตัดกัน
6. Effects of End-Wall opening on Flow in A Ventilater Chamber A Numerical Study
7. Modified Model of DI Diesel Engine Combustion

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การศึกษาอิฐคอนกรีตที่มีเถ้าแกลบ-เปลือกไม้เป็นส่วนผสม
2. ความทนทานของซีเมนต์เถ้าลอยผสมฝุ่นหินปูน
3. Numerical Simulation of Concrete Beams Subjected to Bi-Axial Loading
4. ลักษณะการอัดตัวคายน้ำและการซึมผ่านน้ำของดินเหนียวซีเมนต์
5. Utilization of Phuket Municipal Solid Waste Incinerator Fly Ash as a Partial Cement Replacement in Concrete
6. การทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลโดยใช้ซีโรทรีของ WPT
7. Investigation of Flow Instability in Two-Phase Natural Circulation-Experimental and Numerical Results
8. Optimizing Inventory and Work-in-Process in a Two-Echel on Food Supply Chain-A Case Study

ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. Simulation of Free Water Content of Paste with Fly Ash
2. A Survey and Analysis of Energy Consumption of Industrial Factories within the Contral Region of Thailand
3. การพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการประเมินความปลอดภัยในการออกแบบความเร็วและระยะมองเห็นสำหรับทางหลวงนอกเมืองสองช่องทาง
4. โปรแกรมการรู้จำรูปแบบของการเกิดดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสุงโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์กร่วมกับเจนเนติกอัลกอริทึม
5. การออกแบบสร้างโรกอปสกี้คอยส์วัดกระแสอิมพัสส์ขนาดพิกัด 100 กิโลแอมป์
6. การนำทองแดงกลับคืนจากสารละลายสังเคราะห์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบพัลส์ที่ขั่วไฟฟ้าที่มีรูพรุนและน้ำซึมผ่านได้
7. การจัดตารางเวลาของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานเพื่อให้ได้เวลาเสร็จสิ้นที่ต่ำสุด


<< <
2544 2545 2546 2547 2548 2549
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT