หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2544 2545 2546 2547 2548 2549
> >>

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. Design Buideline for Salt Solution Mining in Thailand
2. Application of Neural Network for the Prediction of Settlements above Tunnels
3. ผลของอุณหภูมิต่อการกำเนิดเค้กฝุ่นและการไล่เค้กฝุ่น
4. การทดสอบการกระแทกของวัตถุประกอบรูปรวงผึ้งที่มีการเสริมแรงด้วยใยแก้ว อีพอกซี่
5. การใช้ความน่าจะเป็นสำหรับเสถียรภาพของลาดหินในการพังทลายแนวระนาบ
6. Asimulation Study of the Cell Operation Inpact on Job Shop Configuration
7. การศึกษาและออกแบบเตาเผากากตะกอนแบบฟลูอิดไดซ์เบด

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ผลของการทำฉาบผิวต่อสภาพของผิวทาง กรณีศึกษาในประเทศไทย
2. Artificial Neural Networks for Evaluation of Constraint Violation in Structure Optimization by Benetic Algorithms
3. Optimum Aggregate Phase Based on Deformability and blocking Criteria of Self-Compacting Concrete
4. Water Balance for Analyzing the Depletion of Reservoir infows
5. การสร้าง InAs ควอนตัมด็อตแบบจัดเรียงตัวเองด้วยเทคนิคการปลูกผลึกด้วยลำโมเลกุล
6. ไอโซเทอมและการเปรียบเทียบเส้นเฉพาะการอบแห้งของหน่อไม้ในการอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและลมร้อน
7. ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมในโรงสีข้าวขาวของประเทศไทย
8. การแก้ปัญหาการกำหนดงานแบบกำลังสองด้วยอัลโกริทึมผสมของกำหนดการพลวัตกับการแตกและจำกัดบนแผ่นคำนวณ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2545

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ผลกระทบของเถ้าถ่านหินต่อกำลังอัดและความต้านทานการกัดกร่อนของมอร์ต้าร์ที่แช่ในน้ำเสียชุมชน
2. Strength Reduction and Expansion of Mortars with Fly Ash
3. Probability Distribution of Annual Flood Data in Thailand
4. A Simplified Strength Development Model for Fly Ash Concrete
5. A 28-day Compressive Strength Model for Fly Ash Concrete
6. การวิจัยเพื่อพัฒนาแรงงานภาคอีสานต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง
7. ความชื้นสัมพัทธ์ในประเทศไทยสำหรับการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2545

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. Simulation of Free Water Content of Paste with Fly Ash
2. A Survey and Analysis of Energy Consumption of Industrial Factories within the Central Region of Thailand
3. การพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการประเมินความปลอดภัยในการออกแบบความเร็วและระยะมองเห็นสำหรับทางหลวงนอกเมืองสองช่องทาง
4. โปรแกรมการรู้จำรูปแบบของการเกิดดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์กร่วมกับเจนเนติกอัลกอริทึม
5. การออกแบบสร้างโรกอปสกี้คอยล์วัดกระแสอิมพัลส์ขนาดพิกัด 100 กิโลแอมป์
6. การนำทองแดงกลับคืนจากสารละลายสังเคราะห์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบพัลส์ที่ขั่วไฟฟ้าที่มีรูพรุ่นและน้ำซึมผ่านได้
7. การจัดตารางเวลาของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานเพื่อให้ได้เวลาเสร็จสิ้นที่ต่ำสุด


<< <
2544 2545 2546 2547 2548 2549
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT