หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2544 2545 2546 2547 2548 2549
> >>

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2547

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. Test of Reinforced Concrete Deep Beams Subjected to Concentric Bi-Axial Loading
2. Effect of Type and Content of fly Ash on Carbonation of Martors
3. Effect of Curing Temperature on Early-Age Compressive Strength of Fly Ash Concrete
4. การสลายพลังงานและความเร็วท้ายรางบนรางขั้นบันไดแบบมีธรณีที่ปลายขั้น
5. การประเมินหาความเหมาะสมที่สุดในการระเบิดตัดชั้นตะพัก
6. Durability Test on Crude Plam Oil Diesel Blends in a Modern DI Diesel Engine
7. อิทธิพลของตำแหน่งฉีดอนุภาค CaCo3 และ Bluff body ต่อ residence time ของกระบวนการดูดซับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
8. การทำนายคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของการไหลปั่นป่วนในท่อในช่วงเลขเรย์โนลด์ต่ำโดยใช้ K-ε model
9. Improving Material Ordering and Inventory Control Systems under the Supply Chain Concept using Genetic Algorithm
10. การลดของเสียในกระบวนการผลิตครีบระบายความร้อนโดยประยุกต์ใช้วิธีการ 6σ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ความดันบนพื้นรางและความลึกของการไหลบนรางขั้นบันไดแบบกล่องตาข่าย
2. Development of a System for Construction-space Management and Safety Analysis using Virtual Reality Technology in Dynamic Environment
3. คุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตผสมน้ำสลัดจ์จากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ
4. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและประมาณราคาอาคารชุดพักอาศัยเบื้องต้น
5. การทำน้ำร้อนด้วยปั๊มความร้อน
6. การออกแบบอุปกรณ์อุ่นอากาศด้วยไอเสียสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรม
7. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่
8. สภาวะที่เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
9. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทำปาร์ติเกิลบอร์ดจากเศษขุยมะพร้าวจากอุตสาหกรรมที่นอนใยมะพร้าว

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ผลกระทบของเถ้าแกลบขาวบดละเอียดมากที่มีต่อคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต
2. การวิเคราะห์ความถี่แบบลุ่มน้ำรวมของปริมาณน้ำท่วมรายปีสูงสุดแบบฉับพลันในประเทศไทย
3. การใช้คอนกรีตที่ทดสอบกำลังอัดแล้วเพื่อเป็นมวลรวมของคอนกรีต
4. การศึกษากำลังอัดและการขยายตัวของมอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน
5. Experimental Investigations on Bleeding of Fly Ash Concrete
6. ความสัมพันธ์ระหว่างการนำความร้อนประสิทธิผลและสัดส่วนที่แทรกของวัสดุเม็ด
7. Lipuefaction Resistance of Sands in the Northern Part of Thailand
8. การออกแบบตัวควบคุม H2 คงทนสำหรับระบบลูเรที่มีการจำกัดความชันโดยวิธีอสมการเมทริกซ์เชิงเส้นฮอมอโทปี

ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2547

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ผลกระทบของความละเอียดเถ้าถ่านหินต่อปฏิกิริยาปอซโซลานในเพสต์
2. Local hydraulic resistance of compacted sand-bentonite Mixture
3. อิทธิพลของเถ้าลอยและผงฝุ่นหินปูนต่อคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต
4. Sediment Trap Efficiency and Channel Ded Change Upstream of Sediment Trap Weir
5. EPB Tunneling Bored Underneath Through Underground Obstructions in Bangkok Subsoils
6. Ground Response for Dual Tunnel Bangkok MRT Subway
7. Numerical Studies on Detailing of Link Slab for Highway Birders Considering Cracking Behavior
8. Contractors Construction Claims and Claim Management Process
9. An Application of Fuzzy Fault Tree Model in A Mass Transit Project


<< <
2544 2545 2546 2547 2548 2549
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT