หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2544 2545 2546 2547 2548 2549
> >>

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การเปรียบเทียบแรงลมระหว่างมาตรฐานต่าง ๆ กับข้อมูลการทดลองในอุโมงค์ลม ส่วนที่ 1 การเปรียบเทียบวิธีการคำนวณ
2. การเปรียบเทียบแรงลมระหว่างมาตรฐานต่าง ๆ กับข้อมูลการทดลองในอุโมงค์ลม ส่วนที่ 1 การเปรียบเทียบตัวอย่างการคำนวณ
3. อิทธิพลความละเอียดของกากตะกรันเตาหลอมเหล็กกล้าที่มีต่อคุณสมบัติทางกลของมอร์ต้าร์
4. Performance Comparison of a Conceptual Hydrological Model and a Back-propagation Neural Model in Rainfall-Runoff Modeling
5. การเรียงตัวของกลุ่มท่อที่เหมาะสมสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลขวางกันทางเทอร์โมไดนามิกส์
6. การศึกษาสมรรถนะของกฎการจ่ายงาน Fifoslackex ภายใต้สภาวะการเร่งด่วน
7. การป้อนงานให้กับเครื่องจักรและการจัดตารางสำหรับระบบผลิตแบบยืดหยุ่น

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. Behavior of Steel Beam-Column Subassemblages with Semi-Rigid Connections
2. Effect of Sludge Water from Ready-Mixed Concrete Plant on Properties and Durability of Concrete
3. คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในกรุงเทพมหานคร
4. การศึกษาคุณสมบัติของหินฝุ่นเพื่อใช้เป็นมวลรวมละเอียด
5. การใช้เถ้าปาล์มน้ำมันในงานคอนกรีต
6. การประเมินสมรรถนะวงควบคุมภายใต้การเปลี่ยนแปลงทันทีของการรบกวนและความไม่แน่นอนจากการวัด
7. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีระยะเวลานำสั้น กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตสติกเกอร์รูปม้วน
8. Removal of Nickel from Metal Plating Wastewater by Low-Cost Iron Scrap Column

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. Experimental Study on Bleeding of fly Ash Concrete with Water Reduction Admixtures
2. การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงพลศาสตร์สำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กบนฐานรากยืดหยุ่น
3. การควบคุมรูปร่างของคานยื่นโดยใช้วัสดุเพียโซอิเลคทริค
4. การพัฒนาชุดทดสอบการขยายตัวแบบแรงอัดสามแกน
5. Undrained shear behavior of induced cemented Bangkok Clay
6. A Mangosteen Fruit Sizing Machine
7. การหาปริมาณการสั่งซื้อที่มีความต้องการผันแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง กรณีสินค้า 1 ชนิด
8. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขั้นตอนการบรรจุเนื้อปลาลงกระป๋องสำหรับผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง
9. การประเมินแหล่งทรัพยากรหินและการพัฒนาหน้างานระเบิดหิน

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2548

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. อิทธิพลของผงฝุ่นทรายไส้แบบจากการหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่อคุณสมบัติของคอนกรีตผสมเสร็จ
2. การพัฒนากำลังอัดของซีเมนต์เพสต์ด้วยพลังงานไมโครเวฟโดยใช้เตาชนิดสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่อง
3. การประเมินความถูกต้องของค่าความสูงออร์โทเมตริกจากการรังวัดดาวเทียมระบบ GPS
4. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างดินและน้ำและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของดินขยายตัวที่ปรับปรุงคุณภาพ
5. การออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำอย่างเหมาะสมด้วยวิธีดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลูชัน
6. ผลสำรวจกิจกรรมระบบโลจิสติกส์และการบริหารโซ่อุปทานจากบริษัทผู้ประกอบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
7. การศึกษาและพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตในการทำงาน ผลิตภาพ และความสามารถในการทำกำไร
8. การดูดซับ Cr 6+ ด้วยกระบวนการโฟโตแคตตาไลติคโดยถังปฏิกรณ์แบบกะถูกตรึงด้วยไททาเนียมไดออกไซด์


<< <
2544 2545 2546 2547 2548 2549
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT