หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2559 2560 2561 2562 2563 2564
> >>

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การวิเคราะห์ความผ่อนคลายของลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง
2. EFFECTS OF TRANSVERSE ISOTROPY ON COMPRESSIVE STRENGTH AND ELASTIC PROPERTIES OF ROCK SALT
3. WEATHERING SIMULATION OF FOUR THAI SANDSTONES UNDER DRY, WET AND ACIDIC CONDITIONS
4. การศึกษาพฤติกรรมถนนลาดยางระยะยาวโดยการติดตามตรวจวัดร่องล้อบนผิวทางและการฝังอุปกรณ์ตรวจวัดในชั้นโครงสร้างทาง
5. ปัจจัยความขัดแย้งที่ส่งผลต่อการบริหารโครงการก่อสร้างภาครัฐ
6. คุณสมบัติทางกายภาพของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เถ้าปาล์มน้ำมัน
7. การประเมินค่าซ่อมของตู้แช่เปิดหน้าด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรง
8. การเลือกกลยุทธ์การบำรุงรักษาสำหรับระบบเครื่องกังหันก๊าซในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
9. การจัดการโครงการก่อสร้างโดยวิธีการหาเส้นทางวิกฤตแบบฟัซซี่

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ผลการศึกษาการฉายแผนที่ WGS-TM ในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน
2. การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดงานเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรณีศึกษางานก่อสร้างอาคารสูง
3. การศึกษาศักยภาพการฉายแผนที่ความคลาดเคลื่อนต่ำสำหรับประเทศไทย
4. การประยุกต์วิธี Covariance Driven Stochastic Subspace Identification สำหรับการระบุค่าคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ของอาคารสูง
5. ปัจจัยความสำเร็จของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม
6. สมบัติความแข็งแรงของดินสปอยล์จากการก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์ กรณีศึกษาโครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ
7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าความหนาแน่นแห้งของวัสดุชนิดต่าง ๆ จากการอ่านค่าโดยเครื่องมือวัดนิวเคลียร์เกจในงานก่อสร้างทางหลวง
8. ผลกระทบของปริมาณความชื้นต่อกำลังรับแรงอัดจากการเตรียมตัวอย่างดินซีเมนต์บดอัดแบบสถิตและแบบพลวัต
9. การศึกษาพฤติกรรมคานเหล็กประกอบจากแผ่นเหล็กม้วน สำหรับพื้นชนิดบาง ในภาวะใช้งานและภาวะสุดขีด
10. การวิเคราะห์นโยบายการจัดหาเครื่องจักรสำหรับธุรกิจสร้างถนน

ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การเปรียบเทียบอัตราการระบายรถยนต์ผ่านด่านเก็บค่าผ่านทาง
2. การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการค้นหาของอีกาสำหรับการออกแบบที่เหมาะสมของโครงข้อแข็งเหล็ก
3. การวิเคราะห์ปัญหาความเค้นใน 2 มิติด้วยวิธีสมูทไฟไนท์เอลิเมนต์จากการสร้างเอลิเมนต์รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ แบบ 4 ส่วนย่อย
4. ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ ความต้านทานไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลของคอนกรีตผสมเส้นใยอะรามิด
5. การจำลองการเติบโตของรอยร้าวล้าภายใต้สภาวะโหมดผสมในแผ่นเหล็กโดยใช้วิธีเอกซ์เทนเด็ดไฟไนต์เอลิเมนต์
6. การตรวจวัดค่าประสิทธิผลของกำลังไฟฟ้าปรากฎในระบบไฟฟ้าในกรณีระบบโหลดไม่เป็นเชิงเส้นและไม่สมดุล
7. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนสำหรับการลงทุนเครื่องจักรเพื่อการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุในสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ กรณีศึกษา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้และข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่
2. การออกแบบที่เหมาะสมของคานลึกคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้วิธีค้นหาแบบค้างคาว
3. การใช้ทรายท้องถิ่นเพื่อหาความหนาแน่นของดินในสนามโดยวิธีกรวยทราย (แก้ไขตามข้อเสนอแนะครั้งที่ 2)
4. ตัวประกอบความเข้มของความเค้นของคานเหล็กหน้าตัดรูปตัวเอชที่มีรอยร้าวที่ปีกแบบสมมาตร
5. Enhancing Machinery Repair Management in Road Construction
6. การออกแบบห้องพักริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณปากคลองตลาด ขยายโอกาสการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพตามวิถีใหม่
7. การจัดการขนส่งเชิงกลยุทธ์ของผู้ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศ
8. การตัดสินใจเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายพัสดุด่วนเอกชนเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก


<< <
2559 2560 2561 2562 2563 2564
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT