หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2558 2559 2560 2561 2562 2563
> >>

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การดำเนินงานโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรด้วยรูปแบบการทำงานที่มีลักษณะซ้ำกัน ตอนที่ 2
2. FRICTIONAL BEHAVIOR OF SANDSTONE FRACTURES UNDER PRE-PEAK CYCLIC LOADING CONDITIONS
3. PROPERTIES OF COMPACTED BENTONITE-AGGREGATE MIXTURES AS BACKFILL IN SALT AND POTASH MINES
4. MECHANICAL PERFORMANCE OF CONSOLIDATED CRUSHED SALT MIXED WITH MgCl2 BRINE FOR CARNALITE MINE BACKFILL
5. การตรวจสอบแบบจำลองโพรงใต้ผิวทางคอนกรีตด้วยวิธีหยั่งลึกด้วยสัญญาณเรดาร์
6. การออกแบบโครงสร้างทางรถไฟแบบมีหินโรยทางพิจารณาจากสมรรถนะของดินพื้นทาง
7. ชุดทดลองวัดค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของผ้าทอทางสถาปัตยกรรม
8. พฤติกรรมเชิงพลศาสตร์ของเจดีย์คอนกรีตเสริมเหล็ก
9. การพัฒนาอิฐบล็อกประสานจากดินตะกอนเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
10. การพัฒนาอิฐบล็อกประสานมวลเบาจากวัสดุปอซโซลาน
11. การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ
12. การเลือกตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์บริการยางโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่
13. การลดปริมาณของเสียในกระบวนการพิมพ์โค้ดแบบหมึกลงบนผลิตภัณฑ์กระป๋อง
14. การกำจัดตะกั่วในน้ำโดยใช้ก้านใบและใบของต้นบอน (Colocasia esculenta (L) Schott) เป็นตัวดูดซับ

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. สมบัติของคอนกรีตไหลอัดแน่นด้วยตัวเองผสมร่วมผงแคลเซียมคาร์บอเนตและเถ้าลอย
2. ประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักของดินเหนียวชนิดต่างๆ
3. การดูดซับโลหะหนักด้วยดินเหนียวเบนโทไนท์ผสมกับซีเมนต์และวัสดุปอซโซลาน
4. อิทธิพลความเข้มข้นเริ่มต้นและอุณหภูมิที่มีผลต่อการดูดซับโลหะหนักของดินเหนียวเบนโทไนท์ผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
5. พฤติกรรมการดูดซับและการชะล้างโลหะหนักของดินเหนียวเบนโทไนท์ที่ผสมกับซีเมนต์และวัสดุปอซโซลานจากการทดสอบแบบต่อเนื่อง
6. การเพิ่มศักยภาพในการดูดซับโลหะหนักของดินลมหอบขอนแก่นด้วยการผสมเบนโทไนท์
7. สมการคาดการณ์เวลาการก่อสร้างไดอาแฟรมวอลล์ด้วยหัวเจาะแบบเคเบิลเชิงกล กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้มของสถานีราชมังคลา
8. ศักยภาพการนำเถ้าชานอ้อยผสมซีเมนต์มาใช้ทดแทนวัสดุในงานทาง
9. การตรวจสอบความถูกต้องฟังก์ชันผนังสำหรับแบบจำลองความปั่นป่วนชนิดสองสมการของซอฟต์แวร์ OpenFOAM
10. การออกแบบหน้าอกหุ่นทดสอบเพศชายต้นแบบสำหรับทดสอบการชนรถจักรยานยนต์
11. การประเมินค่าซ่อมอุปกรณ์รีเฟอร์บิชด้วยแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
12. การแก้ปัญหาการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลและจัดเส้นทางการขนส่งวัตถุดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13. การจัดเส้นทางรถรับส่งพนักงานโดยใช้ตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขายกรณีศึกษาบริษัทผลิตชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
14. การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกลระหว่างเหล็กน้ำพี้และแร่เหล็กที่พบในจังหวัดอุตรดิตถ์
15. การประยุกต์ใช้ระบบหมอกน้ำเพื่อเพิ่มสมรรถนะของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยอากาศในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. CONSOLIDATION OF COMPACTED SLUDGE-CRUSHED SALT MIXTURES AS BACKFILL IN POTASH MINES
2. APPLICATION OF FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER TO ASSESS ROAD STRUCTURAL CONDITION FOR THAILAND PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางด้านนวัตกรรมขององค์กรก่อสร้างในประเทศไทย
4. STRENGTHS OF ROCK MASS MODELS WITH ROUGH FRACTURES UNDER LARGE CONFINEMENTS
5. การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดน้ำเสียด้วยสาหร่าย Spirulina sp. RMUTL โดยผลิตพลังงานเป็นผลพลอยได้
6. มุมมองของวิศวกรไทย ต่อมูลค่าของการตอบแทนต่าง ๆ สำหรับการไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ (CLMV)
7. แบบจำลองทำนายพฤติกรรมรับแรงอัดของเสาสั้นเหล็กหุ้มด้วยคอนกรีต
8. การเปรียบเทียบผลตอบสนองสูงสุดของสะพาน ชนิด I-GIRDER โดยการวิเคราะห์โครงสร้างแบบสถิต และพลวัตเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกตามมาตรฐาน AASHTO LRFD และรถบรรทุกไท
9. อิทธิพลของปริมาณมวลรวมหยาบรีไซเคิลต่อพารามิเตอร์การแตกหักของคอนกรีตที่นำมวลรวมหยาบกลับมาใช้ใหม่
10. การประเมินค่ากำลังรับน้ำหนักชั้นดินเหนียวแข็งด้วยวิธีการตอกหยั่งเบา
11. INVESTIGATION OF STRENGTH OF CONCRETE COMPRISING SIEVED BASALT DUST AS SAND SUBSTITUTION
12. การจัดการงานบำรุงรักษาระดับปฏิบัติการสำหรับเครื่องจักรของงานสร้างถนน
13. การทิ้งความร้อนของเครื่องจักรไอน้ำด้วยปล่องลมร้อน ผลกระทบของรูปทรงปล่องลม
14. การปรับปรุงแผนการบำรุงรักษาของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงในท่าเทียบเรือขนถ่ายปิโตรเคมีเหลว
15. การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสู่มาตรฐานสากล ISO 50001:2018

ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. STUDY OF THE SEISMIC RESPONSE OF VERTICAL STEEL VESSELS
2. การจัดสรรน้ำชลประทานโดยวิธีเชิงพันธุกรรมด้วย ASP และ Javascript (พื้นที่ศึกษา พื้นที่ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและ แม่น้ำท่าจีน)
3. กำลัง ความพรุน และสภาพต้านทานไฟฟ้าของคอนกรีตไหลเองได้ที่ใช้มวลรวมหยาบคอนกรีตรีไซเคิลผสมเถ้าลอย (1)
4. การศึกษามูลค่าเวลาการเดินทางของถนนสายรองในประเทศไทย
5. การหาต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้างอาคารโดยการใช้แบบจำลองโครงสร้าง 3 มิติ ร่วมกับข้อมูลราคาต่อหน่วยผลิตภาพการทำงาน และการจำลองโครงการ
6. การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าวและกากไขมันเหลือทิ้งจากมะพร้าว
7. ผลของแผ่นดินไหวที่มีต่อศักยภาพในการเกิดเหลวในจังหวัดพะเยา
8. กำลังและความเหนียวของคานเหล็ก-คอนกรีตชนิดคอมโพสิตซึ่งมีปลายแบบยึดรั้ง ภายใต้น้ำหนักบรรทุกกระทำหลายรอบ
9. ประสิทธิภาพการซ่อมแซมคอนกรีตด้วยการเย็บด้วยวัสดุต่าง ๆ
10. PERFORMANCR EVALUATION AN AIR-COOLED OF AN AIR-COOLED HEAT EXCHANGER ASED ON ENTROPY GENERATION
11. MICROSTRUCTURE AND HARDNESS EVOLUTION OF CARBURIZED MILD STEEL
12. การเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่
13. การพัฒนาแผนผังแสดงหน้าที่งานของผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย
14. REMOVAL OF HALOACETIC ACIDS (HAAs) IN WATER SUPPLY BY COAGULATION - FLOCCULATION AND ACTIVATED CARBON ADSORPTION PROCESSES
15. การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ


<< <
2558 2559 2560 2561 2562 2563
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT