หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2561 2562 2563 2564 2565 2566
> >>

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การศึกษาสมรรถนะของผู้จัดการโครงการงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการประมวลผลเพื่อผลิตข้อมูลแผนที่จากภาพถ่ายด้วยยูเอวี
3. การตรวจสอบอุปสรรคและอิทธิพลที่มีต่อความตั้งใจใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในพื้นที่เขตเมือง จังหวัดชลบุรี
4. การประเมินผลการจำลองน้ำท่ารายวันและรายเดือนด้วยแบบจำลอง SWAT ในลุ่มน้ำคลองสวนหมาก
5. การประยุกต์ใช้หลักการของลีนคอนสตั๊คชั่นเพื่อลดความสูญเสียในการดำเนินการวางแผนออกแบบโครงการเพื่อการก่อสร้างกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ...
6. การประยุกต์ใช้เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน และโครงข่ายประสาทเทียมพยากรณ์ปริมาณงานก่อสร้างในประเทศไทย
7. การทิ้งความร้อนของเครื่องจักรไอน้ำด้วยปล่องลมร้อน ขนาดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ กรณีศึกษาโครงการทาวน์โฮม
2. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของพอยต์คลาวด์จากวิธีการสแกนด้วยเลเซอร์บนอากาศยานไร้คนขับและวิธีการประมวลผลบล็อกของภาพถ่ายทางอากาศ
3. แผนที่งานวิศวกรรมต้องประกาศความถูกต้องและอากาศยานไร้คนไม่ใช่เครื่องมือวิเศษ
4. การพัฒนาแผ่นซีเมนต์บอร์ดผสมเส้นใยจากกล่องเครื่องดื่มและเถ้ากากส่าทดแทนซีเมนต์
5. วิธีการจัดช่องสัญญาณแบบใหม่เพื่อลดค่า FWM ในระบบ DWDM โดยใช้เทคนิคการจับคู่ช่องสัญญาณที่มีระยะห่างไม่เท่ากัน
6. ENHANCING VISUAL INSPECTION CAPABILITIES FOR PARTICLE DETECTION IN TRANSPARENT LIQUIDS
7. การศึกษาปัจจัยสำหรับการเลือกใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ในจังหวัดชลบุรี


<< <
2561 2562 2563 2564 2565 2566
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT