หน้าหลัก
กองบรรณาธิการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
แนะนำการเตรียมบทความ
สถานะบทความ
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 0857-7951
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพ ออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่าง ประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับใน วงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2555 2556 2557 2558 2559 2560
> >>

ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ประสิทธิภาพของผิวทางพอรัสแอสฟัลต์ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยสารผสมเพิ่ม TAFPACK-SUPER
2. SEALING OF SALT AND POTASH MINE USING SUGARCANE BAGASSE ASH MIXTURE
3. วิเคราะห์เก็บพลังงานไฟฟ้า
4. อิทธิพลกระแสเชื่อมต้านทานจุดต่อสมบัติของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมผสมและเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี

ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นสัมพัทธ์ของทรายกับสัมประสิทธิ์แรงดันดินด้านข้างในสภาวะสมดุล
2. Effects of Backfill Compositions on Integrity of Underground Salt and Potash Mines
3. Simulation study on the effect of internal pressure in ISRCTs compared with fluid mandrel drawing method
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดฟอสฟอรัสโดยใช้แหล่งคาร์บอนที่ต่างกัน


<< <
2555 2556 2557 2558 2559 2560
> >>


Copyright © 2013. All rights reserved. Powered By EIT