หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 0857-7951
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2558 2559 2560 2561 2562 2563
> >>

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การศึกษาระบบการประสานสัญญาณไฟจราจร กรณีศึกษาถนนโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
2. การดำเนินงานโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรด้วยรูปแบบการทำงานที่มีลักษณะซ้ำกัน ตอนที่ 2
3. FRICTIONAL BEHAVIOR OF SANDSTONE FRACTURES UNDER PRE-PEAK CYCLIC LOADING CONDITIONS
4. PROPERTIES OF COMPACTED BENTONITE-AGGREGATE MIXTURES AS BACKFILL IN SALT AND POTASH MINES
5. MECHANICAL PERFORMANCE OF CONSOLIDATED CRUSHED SALT MIXED WITH MgCl2 BRINE FOR CARNALITE MINE BACKFILL
6. การตรวจสอบแบบจำลองโพรงใต้ผิวทางคอนกรีตด้วยวิธีหยั่งลึกด้วยสัญญาณเรดาร์
7. การออกแบบโครงสร้างทางรถไฟแบบมีหินโรยทางพิจารณาจากสมรรถนะของดินพื้นทาง
8. ชุดทดลองวัดค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของผ้าทอทางสถาปัตยกรรม
9. พฤติกรรมเชิงพลศาสตร์ของเจดีย์คอนกรีตเสริมเหล็ก
10. การพัฒนาอิฐบล็อกประสานจากดินตะกอนเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
11. การพัฒนาอิฐบล็อกประสานมวลเบาจากวัสดุปอซโซลาน
12. การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ
13. การเลือกตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์บริการยางโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่
14. การลดปริมาณของเสียในกระบวนการพิมพ์โค้ดแบบหมึกลงบนผลิตภัณฑ์กระป๋อง
15. การกำจัดตะกั่วในน้ำโดยใช้ก้านใบและใบของต้นบอน (Colocasia esculenta (L) Schott) เป็นตัวดูดซับ


<< <
2558 2559 2560 2561 2562 2563
> >>


Copyright © 2013. All rights reserved. Powered By EIT